Enstaka prov

Prislista för enstaka växtplanktonanalyser.
Enbart resultat, som har fåtts med omvattande analysmetod får föras in i miljöministeriets växtplanktonregister.

För att beräkna hur stor växtplanktonets biomassa är krävs en kvantitativ metod. Resultat uppnådda med den koncisa metoden får inte föras in i växtplanktonregistret men, resultat med från den omfattande metoden kan registerföras.

För att få fram andelen blågröna alger måste hela biomassan först beräknas, med antingen den koncisa eller den omfattande metoden.

Metod Innehåll Pris
Kvalitativ metod Ur provet bestäms ekologiskt betydelsefulla eller potentiellt giftiga dominansarter (t.ex. orsakare av massförekomst) eller organismer som orsakat ett exceptionellt fenomen i vattnet. Med metoden får man inte fram en komplett artlista eller uppgifter om förekomstförhållanden arter emellan. Lämpar sig som forskningsmetod vid t.ex. blomning av blågrönalger eller andra skadliga alger. 120 € + moms 24%
Semikvantitativ metod Alla observerade taxa bestäms så noga som möjligt och deras förekomst uppskattas med hjälp av två förstoringar (630x och 250x) på en förekomstskala från 1–5. Används närmast när man jämför flera prov sinsemellan i en situation där man vill ha fram mer än bara dominansarten, men där resultaten inte behöver vara statistiskt dess mer precisa. 140 € + moms 24%
Koncis kvantitativ metod Provet undersöks vanligen med hjälp av två förstoringar. Små kalkylenheter räknas med en förstoring på 630x från minst 25 synfält som väljs ut från kyvettens diameterfält. Med 250x-förstoring räknar man med samma metod stora taxa som inte observerats i den andra förstoringen. I hela provet räknas sammanlagt minst 200 kalkylenheter. Som resultat får man en artlista samt uppgifter om täthet och biomassa. Resultaten kan användas för kan man att beräkna t.ex. andelen blågrönalger. Dessa resultat kan inte heller föras in i SYKE:s växtplanktonregister. 160 € + moms 24%
Omfattande, kvalitativ analys Provet analyseras med hjälp av tre förstoringar. De minsta räkningsenheterna räknas med hjälp av en förstoring på 630x. Pikoplanktonet (<2 µm) räknas först separat från några synfält. Därefter räknas minst 400 enheter från minst 50 synfält som väljs från kyvettens diagonaler. Avsikten är, att ett minimumum av 50 st av den vanligaste taxonen räknas från minst 20 olika synfält. På samma sätt räknas därefter stora och/eller tidigare icke observerade taxoner med hjälp av 250x förstoring. Till slut räknas de största arterna och eventuella kolonier med hjälp av 100 x förstoring. Slutresultatet är en artlista samt information om arternas täthet och biomassa. Dessa resultat får föras in i SYKEs växtplanktonregister. 285 € + moms 24%

Det finns tre olika rapporteringsalternativ:
1) enbart resultat och metodbeskrivning – 100 € + moms 24%
2) utöver detta tabeller och grafik – 145 € + moms 24%
3) en omfattande rapport där resultaten analyseras uttömmande – 220 € + moms 24%

Uppdragsgivaren ansvarar för transporten av proven.
Proven returneras återlämnas inte ej utan om inte en särskild överenskommelse om detta uppgjorts.