• Ålagda övervakningsstudier och rapportering
  • Monitorering och rapportering
  • Inmatning av resultaten i Finlands miljöcentrals växtplanktonregister
  • Artbestämning och räkning av blågrönalger, även för vattenverk
  • Även artbestämning av alger för t.ex. bioenergiproduktionens behov
  • Undersökningar av algläget vid din hemstrand
  • Alg- och djurplanktonidentifiering för vattenföreningars behov
  • Identifiering av blågrönalger
  • Utbildning
  • Planktonkammare
top